Generelle vilkår for bruk av nettstedet altomfond.no


Altomfond.no redigeres av Verdipapirfondenes forening. Du kan lese mer om foreningen her.

Innholdet på altomfond.no er ikke å anse som en anmodning eller anbefaling av konkrete investeringer. Alle investeringer eller beslutninger som investor måtte gjennomføre, er investors egen risiko og ansvar alene.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Verdipapirfondenes forening anser at informasjon på altomfond.no kommer fra kilder som er pålitelige, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er fullstendig, korrekt eller tilgjengelig. Verdipapirfondenes forening fraskriver seg således ethvert ansvar for feil og mangler, samt manglende tilgjengelighet på sidene.

Lenker som er lagt ut på altomfond.no skal ha som formål å avhjelpe kundenes informasjonsbehov. Verdipapirfondenes forening påtar seg imidlertid ikke ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publisert av tredjepart, selv om altomfond.no inneholder lenker til disse. Enhver tredjepart har ansvaret for at egen publisering er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

Creative Commons Altomfond.no er lisensiert under en Creative Commons lisens. Du kan kopiere, distribuere og bearbeide verket forutsatt at du oppgir kilde og ikke benytter innholdet til kommersielle formål. Vilkårene kan frafalles dersom du får tillatelse fra Verdipapirfondenes forening.

Tvister som måtte oppstå med bakgrunn i disse internettsider skal avgjøres etter norsk rett, med Oslo tingrett som rett verneting.