Ingen avkastning uten risiko


Det er sammenheng mellom risiko og avkastning. I verdipapirmarkedene er avkastning utover risikofri rente en kompensasjon vi kan få hvis vi er villige til å påta oss risiko. Hvis vi ikke ønsker risiko, kan vi heller ikke forvente avkastning utover risikofri rente.

Kurven over er en vanlig illustrasjon av sammenhengen mellom risiko og avkastning: Ønsker du høyere avkastning, må du samtidig akseptere høyere risiko. Ingen kan forvente å få både i pose og sekk.

Kurven angir grensen for hvor mye avkastning du maksimalt kan forvente for et gitt nivå av risiko. Dersom du blir forespeilet mulighet for høy avkastning uten nevneverdig risiko bør du være på vakt. Høy avkastning uten tilsvarende høy risiko kalles gjerne "gratis lunsj", men over tid viser det seg at slike lunsjtilbud ikke er gratis likevel.

Figuren viser hvor på kurven det er rimelig å plassere ulike typer verdipapirfond.

Du kan lese mer om de ulike fondstypene her

Du kan få hjelp til å velge riktig fondstype her

 

Risiko og avkastning i de ulike fondstypene

 

Risiko

Avkastning

Aksjefond

Høyest risiko. Verdien av andelene kan svinge betydelig i løpet av kort tid.

Aksjefond er utsatt for

 • Markedsrisiko

 • Bransjerisiko

 • Selskapsrisiko

 • Likviditetsrisiko

 • Forvalterrisiko

 • Valutarisiko

Høyest forventet avkastning. På lang sikt forventes gjennomsnittlig årsavkastning i aksjemarkedet å ligge på 2-4 prosentpoeng over risikofri rente.

Her kan du lese mer om hvilken betydning dette har for sparepengene dine på lang sikt.

Aksjefondsavkastningen stammer fra

 • Utbytte

 • Kursgevinster

Kombifond

Varierende risiko. Jo større aksjeandel i porteføljen , desto større variasjon i andelenes verdi over tid.

Kombinasjonsfond er utsatt for:

 • Renterisiko

 • Kredittrisiko

 • Markedsrisiko

 • Bransjerisiko

 • Selskapsrisiko

 • Likviditetsrisiko

 • Forvalterrisiko

 • Valutarisiko

Varierende forventet avkastning. Jo større aksjeandel i porteføljen over tid, desto høyere forventet avkastning.

Avkastningen i kombinasjonsfond stammer fra

 • Utbytte

 • Kursgevinster

 • Rente

Obligasjonsfond

Middels risiko. Verdien av andelene kan variere, men vesentlig mindre enn i aksjefond. 

Obligasjonsfond er utsatt for:

 • Renterisiko

 • Kredittrisiko

 • Likviditetsrisiko

 • Forvalterrisiko

 • Valutarisiko

Middels forventet avkastning.  Obligasjonsfond kan over tid forventes å gi avkastning noe høyere enn innskudd på høyrentekonto i bank.

Avkastningen i obligasjonsfond stammer fra:

 • Kursgevinster

 • Rente

Pengemarkedsfond

Lav risiko. Verdien av andelene kan variere, men mindre enn i obligasjonsfond. 

Pengemarkedsfond er utsatt for:

 • Renterisiko

 • Kredittrisiko

 • Likviditetsrisiko

 • Forvalterrisiko

Pengemarkedsfond med lav risiko er i svært begrenset grad utsatt for kredittrisiko

Lav forventet avkastning. Et pengemarkedsfond kan forventes å gi litt høyere avkastning enn innskudd på høyrentekonto i bank.

Avkastningen i pengemarkedsfond stammer fra:

 • Kursgevinster

 • Rente

Verdipapirfond sprer risikoen

Felles for alle verdipapirfond er at risikoen er redusert ved at fondets investeringer er spredt på flere enkeltpapirer. Det reduserer den samlede risikoen vi utsetter oss for når vi kjøper andeler i fondet. På grunn av denne risikospredningen er sannsynligheten nær null for at hele sparebeløpet i et verdipapirfond skal gå tapt. Her kan du lese mer om risikospredning i din samlede sparing.

Men verdien av en investering i et verdipapirfond vil uansett variere i løpet av spareperioden i takt med svingningene i markedsverdien til de verdipapirene fondet har investert i. I det lange løp blir vi kompensert for dette i form av høyere avkastning. Det er også gode grunner til å forvente slik kompensasjon i fremtiden, men ingen garanti.

Hvorfor er det sammenheng mellom risiko og avkastning?

Belønning kommer ikke av seg selv. For å få belønning må vi våge å satse. Vi har aldri noen garanti for at vi vil få belønning for innsatsen. Men hvis det viser seg gang på gang at vi aldri får belønning for en innsats slutter vi etter hvert å satse.

I verdipapirmarkedet låner vi bort eller investerer sparepengene våre i ulike virksomheter og påtar oss dermed risiko for ikke å få sparepengene tilbake. De færreste av oss påtar oss slik risiko bare fordi vi synes det er morsomt og spennende. For at vi skal være villige til å bære risikoen ved å kjøpe verdipapirer (låne ut eller investere pengene våre) må vi kompenseres for risikoen vi tar på en eller annen måte.

De vanligste formene for slik kompensasjon i finansmarkedet er rente, utbytte og kursgevinster.