Tenk helhet og spre risiko


De fleste av oss bør ta hensyn til flere ulike sparemål i vår sparing, og hvert sparemål krever ulik risikoprofil. Ved å balansere de ulike sparemålene i forhold til hverandre, plassere sparepengene i ulike aktivaklasser og på tvers av landegrenser reduserer du den samlede risikoen i din sparing samtidig som du maksimerer mulighetene for meravkastning.

Spre sparingen på ulike sparemål

Kortsiktig bufferkapital

Disse sparepengene dekker uforutsette utgifter, og gir deg trygghet og fleksibilitet i hverdagen. Den må være tilgjengelig på kort varsel, og ikke utsatt for verdisvingninger.

Samtidig innebærer den lave risikoen at du ikke kan forvente høy langsiktig avkastning på bufferkapitalen. Du bør derfor ikke ha alle sparepengene dine som bufferkapital fordi det kan i verste fall medføre at sparingen din ikke holder tritt med prisstigning og lønnsutvikling i samfunnet forøvrig.

Pengemarkedsfond er egnet plassering av kortsiktig bufferkapital.

Sparing på mellomlang sikt

Det er vanlig å måtte spare noen år for å ha råd til større innkjøp og investeringer, slik som bryllup, egenkapital ved bil-, hytte- eller båtkjøp og lignende.

Slik sparing må ikke være tilgjengelig på kort varsel, og du kan med fordel ha noe mer svingningsrisiko i sparevalgene dine for å øke forventet avkastning.

Obligasjonsfond er egnet plassering av sparepenger med mellomlang sparehorisont.

Langsiktig sparing

Langsiktig sparing er gjerne pensjonssparing, sparing til barn og barnebarn, samt langsiktig bygging av økonomisk handlefrihet som gir deg mulighet til å realisere en eller flere drømmer.

Din langsiktige sparing er per definisjon penger du ikke trenger på en god stund, og du kan derfor ha relativt høy kortsiktig svingningsrisiko på plasseringen for å øke sannsynligheten for meravkastning på lang sikt.

Aksjefond er egnet plassering av sparepenger med lang sparehorisont.

 

Spre sparingen på ulike aktivaklasser

Hvis du konsentrerer alle sparepengene dine i én enkelt plassering (for eksempel boligen) eller i et smalt geografisk område (for eksempel Norge) kan du være veldig heldig og treffe godt. Men du kan også være veldig uheldig og bomme stygt, hvilket vil gi deg lavere avkastning enn hvis du hadde spredt risikoen.

Rentebærende plasseringer

Rentepapirer og bankinnskudd har lavest svingningsrisiko av alle plasseringsformer.

Bolig

Sparing i egen bolig er forbundet med risiko for verdisvingninger, særlig mens du har gjeld på boligen.

Samtidig har du hele tiden verdien av å disponere boligen som du ønsker, og svært gunstige skatteregler.

Egenkapital i verdiskapende virksomhet

Aksjer, grunnfondsbevis, utleieeiendom, ks-andeler og andre typer andeler i verdiskapende virksomhet er essensielt sett det samme.

Du investerer i en verdiskapende virksomhet, og dette er forbundet med betydelig risiko for verdisvingninger. Enkeltvirksomheter kan gå konkurs, og investorene taper da sin investering.

Derfor er det viktig å spre risikoen i slike investeringer på flere virksomheter.

Aksjefond er lovpålagt å spre sin portefølje på minst 16 børsnoterte aksjeselskaper, og de fleste aksjefond har betydelig flere selskaper i sin portefølje enn minstekravet i loven.

 

Spre aksjesparingen på ulike land og regioner

En tommelfingerregel for aksjesparing er å spre investeringen på følgende vis:

  • 25 - 50 prosent av kapitalen i norske børsnoterte aksjer

  • 50 - 75 prosent av kapitalen i utenlandske børsnoterte aksjer

Grunnen til at tommelfingerregelen for nordmenn tilsier en andel på 25-50 prosent i hjemlandet er ikke at Norge er forventet å gi høyere eller lavere vekst enn andre geografiske områder. Det er snarere fordi vi ønsker at avkastningen på sparepengene i rimelig grad følger den generelle velstandsutviklingen der vi bor og har tenkt til å bruke sparepengene.

Norsk næringsliv utgjør kun promiller av det globale aksjemarkedet, men for oss nordmenn spiller det naturligvis en mye større rolle for velstandsnivået vårt. Skulle det norske aksjemarkedet gå svært godt i forhold til andre aksjemarkeder i fremtiden vil sannsynligvis lønnsutviklingen bli bedre i Norge enn andre land. Da er det også ønskelig at sparepengene tar tilstrekkelig del i den veksten.

Så hvorfor ikke plassere alt hjemme? Grunnen til at vi ikke bør plassere alle sparepengene i Norge er at det norske aksjemarkedet også kan komme til å gjøre det vesentlig dårligere enn andre aksjemarkeder.

I så fall er det også sannsynlig at vi vil få en lavere lønnsutvikling enn i andre deler av verden. Derfor kan det være lurt å spre sparepengene på flere land og bransjer.

Poenget er altså å finne en rimelig balanse sett med norske øyne mellom risikoen for at norsk næringsliv skal gjøre det merkbart dårligere eller bedre enn næringslivet i andre land. De fleste som har strevd med å finne denne balansen har kommet til at den ligger på mellom 25-50 prosent i norske aksjer og 75-50 prosent i utenlandske aksjer.