Hva er verdipapirfond?


Et verdipapirfond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet. Verdipapirfondet er en egen juridisk enhet som eies av andelseierne, og midlene i fondet forvaltes av et forvaltningsselskap med konsesjon fra myndighetene.

Verdipapirfondenes forening klassifiserer inndelingen av verdipapirfond i fire hovedtyper, og en rekke undergrupper. Poenget med inndelingen er at det skal bli oversiktlig og lett å sammenligne avkastning, risiko og kostnader mellom reelt sammenlignbare fond:

Aksjefond

Investerer minimum 80 prosent av kapitalen i aksjemarkedet.

Pengemarkedsfond

Investerer kun i pengemarkedsinstrumenter, som er rentepapirer med kort rentebindingstid (under ett år).

Obligasjonsfond

Investerer i rentepapirer med lengre rentebindingstid enn ett år.

Kombinasjonsfond

Investerer i både aksjemarkedet og rentepapirer.

Andre fond

Ulike typer fond som ikke faller inn under noen av de andre gruppene.