Hva er kombinasjonsfond?


Et kombinasjonsfond er som navnet tilsier en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond.

For eksempel kan det være et fond som investerer 50 prosent av forvaltningskapitalen i aksjer og 50 prosent i rentebærende papirer. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Kombinasjonsfondene er inndelt i ulike grupper avhengig av hvilket investeringsunivers fondene skal plassere sine midler innenfor. Dette gjør det enklere å vurdere reellt sammenlignbare fond opp mot hverandre.

Kombinasjonsfondene inndeles i følgende grupper:

 • Norske kombinasjonsfond: Kombinasjonsfond som normalt skal plassere minst 80% av forvaltningskapitalen i  det norske verdipapirmarkedet.

 • Internasjonale kombinasjonsfond: Kombinasjonsfond som har et internasjonalt mandat og som ikke kan klassifiseres under norske kombinasjonsfond

 • Livssyklusfond: En variant av kombifond hvor andelen aksjer er høy i en tidlig fase av fondets syklus, men der obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utgjør en stadig større andel av fondets portefølje, etter hvert som fondet går over i en fase der forvaltningsselskapet antar at andelseierne ønsker å innløse sine andeler. Overgangen fra høy aksjeandel til høy andel rentebærende verdipapirer innebærer at andelseiernes kursrisiko (variasjon i verdien av fondsandelen) reduseres etter hvert som innløsningstidspunktet nærmer seg.

 • Andre kombinasjonsfond: Kombinasjonsfond som ikke kan klassifiseres i noen av gruppene over slik som f.eks bransjeeksponerte kombinasjonsfond.

Risiko og avkastning i kombinasjonsfond

Avkastning og risiko i kombinasjonsfond vil avhenge av fordelingen av rentepapirer og aksjer i fondets portefølje. Jo større aksjeandel i porteføljen , desto høyere forventet avkastning - og risiko.

Kombinasjonsfond er utsatt for ulike typer risiko (klikk for å lese mer):

 • Renterisiko

 • Kredittrisiko

 • Markedsrisiko

 • Bransjerisiko

 • Selskapsrisiko

 • Likviditetsrisiko

 • Forvalterrisiko

 • Valutarisiko