Hva er obligasjonsfond?


Obligasjonsfond er verdipapirfond der andelseiernes kapital investeres i langsiktige rentepapirer.

Obligasjonsfond kan plassere sine midler i rentepapirer uavhengig av rentebindingstid. Verdipapirfond som bare kan investere i rentepapirer med kortere bindingstid enn 1 år kalles pengemarkedsfond.

Den vesentligste forskjellen mellom obligasjons- og pengemarkedsfond er at obligasjonsfondene har større kursrisiko (variasjon i verdien av fondsandelen) som følge av en renteendring. Samtidig vil avkastningen i et obligasjonsfond normalt være noe høyere over tid enn i et pengemarkedsfond.

Obligasjonsfondene er inndelt i grupper ettersom hvor lang bindingstid rentepapirene i fondet har. Formelt sett er det rentefølsomheten til fondets referanseindeks som definerer fondets klassifisering.

Obligasjonsfondene inndeles i følgende grupper:

  • Obligasjonsfond 0-2: Fond som vanligvis investerer i relativt korte rentebærende verdipapirer. Forskjellen mellom et pengemarkedsfond og et kort obligasjonsfond er at obligasjonsfondet kan investere i enkeltpapirer med rentebindingstid lengre enn ett år.

  • Obligasjonsfond 2-4: Fond som vanligvis investerer i middels lange rentebærende verdipapirer.

  • Obligasjonsfond 4+: Fond som vanligvis investerer i lange rentebærende verdipapirer.

  • Internasjonale obligasjonsfond: Fondene i denne gruppen har en referanseindeks bestående av rentebærende verdipapirer denominert i utenlandsk valuta, eller der referanseindeksen består av en kombinasjon av rentebærende papirer denominert både i norsk og utenlandsk valuta.

Risiko og avkastning i obligasjonsfond

Obligasjonsfond har lav til middels risiko og tilsvarende avkastning. Jo lengre rentebærende papirer fondet kan investere i, desto høyere renterisiko. Verdien av andelene kan variere, men mindre enn i kombinasjonsfond og aksjefond. Et obligasjonsfond kan forventes å gi noe høyere avkastning enn pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond er utsatt for ulike typer risiko (klikk for å lese mer):

  • Renterisiko

  • Kredittrisiko

  • Likviditetsrisiko

  • Forvalterrisiko

  • Valutarisiko