Ulver i fondsklær


Ikke alle ”fond” er verdipapirfond. Fra tid til annen opplever vi at betegnelsen fond brukes om investeringsformer som ikke har noe med verdipapirfond å gjøre. Som sparer bør du være på vakt.

Produkter omtalt som fond, men som ikke er verdipapirfond kan være alt fra meget seriøse og velfunderte plasseringer med sterk investorbeskyttelse til nærmest useriøse strukturer som man nesten kan lure på om er konstruert for å villede ukyndige investorer. Det er ikke alltid lett å se forskjell.

Nettopp derfor bør du gjøre ekstra grundige hjemmelekser når du investerer i produkter som ikke er verdipapirfond. Og jo mer sammensatt den juridiske og finansielle ingeniørkunst er i et produkt, desto større krav bør du stille til din egen årvåkenhet.

De siste årene har det dukket opp en flora av nye plasseringsprodukter. De har mange navn, for eksempel private equity-fond, hedgefond, eiendomsfond, strukturerte produkter osv. Disse produktene har ikke nødvendigvis høyere risiko enn verdipapirfond, men mange av dem er underlagt mindre regulering (mindre lovregulert investorbeskyttelse). Her kan du lese mer om hvordan reguleringen av verdipapirfond beskytter dine interesser som andelseier.

I produkter med lite eller ingen lovregulering vil den enkelte tilbyder ha store frihetsgrader i forhold til graden av innebygget investorbeskyttelse. Mange av disse tilbyderne er svært seriøse, og leverer sunne produktstrukturer.

Men det finnes dessverre også aktører som velger å bruke betegnelsen ”fond” om sine produkter, og der de ordlegger seg som om det skulle være et verdipapirfond, selv om deres ”fond” mangler mange av de investorbeskyttende kvaliteter som kjennetegner det lovregulerte verdipapirfondet. I slike tilfeller er betegnelsen ”fond” direkte misvisende og egnet til å forlede godtroende sparere.

Bildet er altså nyansert. Blant for eksempel utenlandsregistrerte hedgefond kan du finne fond med like stor investorbeskyttelse som verdipapirfond (som følge av sterkt investorbeskyttende nasjonal lovgiving), eller du kan finne fond med lav investorbeskyttelse. I tillegg vil noen hedgefond ha investeringsmandat med svært høy risikoprofil (som oftest kombinert med såkalt gearing), mens andre kan ha svært lav risikoprofil.

Fordi mange plasseringsprodukter ikke gir deg tilsvarende investorbeskyttelse som i et verdipapirfond, må du selv forut for en plassering i slike produkter legge vesentlig mer arbeid i å kontrollere produktets egenskaper. Du bør blant annet sette deg inn i

  • hvilken risiko du påtar deg (slik som f.eks. likviditetsrisiko, kredittrisiko, markedsrisiko, forvalterrisiko)

  • kostnadene ved å investere

  • hva slags informasjon du vil få om verdiutviklingen

  • hvor raskt du kan selge deg ut og i så fall hvordan verdien av din investering fastsettes når den omgjøres til kontanter

  • om tilbyder er tilknyttet klageordning 

  • om investerte midler oppbevares på en sikker måte

  • om forvalter er underlagt tilsyn som kontrollerer at sparepengene dine faktisk investeres som forespeilet