Kari (60)


Kari er opptatt av balanse mellom risiko og avkastning. Derfor har hun spredt sparepengene sine på flere ulike aktivaklasser.

"Jeg er opptatt av å tenke helhetlig om sparingen min, og vurdere hver plassering i forhold til totalen. Jeg er også opptatt av at mine investeringer er trygge og velregulerte slik at jeg slipper å bekymre meg for å bli lurt," sier Kari.

Slik er Karis sparing:

Bolig u/gjeld

Kari eier egen bolig. Etter flere års trofast avdragsbetaling er boligen nå gjeldfri.

Aksje- og obligasjonsfond

Etter at utgiftene er betalt har Kari fortsatt noe til overs hver måned. Disse midlene setter hun delvis i obligasjonsfond og delvis i aksjefond.

Obligasjonsfond var noe hun begynte med etter at boligen ble gjeldfri.

Folketrygd og tjenestepensjon

Kari har tjenestepensjon hos sin arbeidsgiver som vil gi henne et tillegg til folketrygden når hun går av med pensjon. Hoveddelen av denne pensjonssparingen har vært plassert i aksjemarkedet.

Med gjeldfri bolig kan hun fint klare seg på inntekten fra pensjonen, men de ekstra sparepengene fra tilleggssparingen gjør at hun også kan realisere drømmen om å reise mye rundt omkring i verden.

Bufferkapital

Kari har satt tilside 3 månedslønner i bufferkapital som hun har plassert i banken.

Kari har gjort fornuftige sparevalg:

Kari har god risikospredning

Med plasseringer i tre ulike aktivaklasser (bolig, renter og aksjer) har Kari god risikospredning i sin spareportefølje. Det gjør den samlede formuen hennes mindre utsatt for verdisvingninger i hver enkelt av de tre aktivaklassene.

Karis bufferkapital gir henne trygghet og fleksibilitet i hverdagen. I tillegg til å trygge mot uforutsette utgifter gir bufferkapitalen Kari mulighet til å redusere utbetalingene fra den langsiktige kapitalen i en periode, hvis denne skulle bli utsatt for spesielt kraftig verdifall.

Ettersom Kari har spart langsiktig i både boligeiendom og aksjer har hun forventningsmessig hatt god avkastning på sparepengene sine over tid. Dette gir henne sannsynligvis mer å rutte med når tiden til å høste av sparepengene kommer.

Her kan du lese mer om hvorfor du bør tenke helhetlig om sparingen din og spre risikoen.

Kari er gjeldfri i moden alder

Ettersom Kari er gjeldfri er hun ikke utsatt for svingninger i utlånsrenten og egenkapitalen henens i boligen er mindre utsatt for verdisvingninger i boligmarkedet enn om hun hadde hatt boliggjeld.

Dette reduserer den samlede risikoen i Karis sparing vesentlig.

Kari har valgt velregulerte og gjennomsiktige spareprodukter

Obligasjons- og aksjefondene Kari sparer i rapporterer daglige kurser på hennes andeler. Kari kan på kort tid omgjøre andelene til kontanter basert på markedspriser for verdipapirene i porteføljen dersom hun skulle ønske det.

Både obligasjonsmarkedet og aksjemarkedet er etablerte og likvide markeder hvor både risiko og historisk avkastning er godt kjent.

Kari har også svært god mulighet til å vurdere valg av fond ettersom alle fondene publiserer daglig oppdatert og sammenlignbar informasjon om investeringsmandat, historisk avkastning, risiko og kostnader.

Her kan du lese mer om hvordan streng regulering bidrar til å skape trygghet for andelseierne i verdipapirfond.