Lønnsom sparing


Lønnsomhet handler om mer enn høyest mulig forventet avkastning i en gitt periode. Du kan ikke på forhånd vite noe sikkert om hva avkastningen vil bli i fremtiden. Derfor er kostnadene i form av risiko og honorarer også viktig.

Lønnsomhet handler om balanse

Sparer du i verdipapirfond kan du forvente at avkastningen over tid vil stå i forhold til den risikoen du påtar deg. Likeledes bør honorarnivået også stå i forhold til forventet avkastning. Et lønnsomt spareprodukt er kjennetegnet ved god balanse mellom alle disse faktorene.

Grunnen til at verdipapirfond gir slik balanse er at fondene investerer i regulerte, åpne markeder med mange kjøpere og selgere. I tillegg er verdipapirfondsmarkedet selv kjennetegnet ved full åpenhet og gjennomsiktighet, mange tilbydere og sammenlignbarhet om kostnader, avkastning og risiko på tvers av ulike fond og fondsleverandører.

Reguleringen, åpenheten og konkurransen i velfungerende markeder gjør det mulig å ta velinformerte valg i henhold til egne ønsker og vurderinger. Velfungerende markeder som fondsmarkedet og verdipapirmarkedet gir deg de beste mulighetene til å finne investeringer hvor forventet avkastning står i et rimelig forhold til hvor mye risiko du kan tåle.

Les mer om sammenhengen mellom avkastning og risiko her.

Skattefordeler

Dersom man investerer på egen hånd direkte i enkeltaksjer må man betale skatt av aksjegevinster etter hvert som de realiseres. Et aksjefond er normalt innrettet slik at det er fritatt for slik beskatning.

Som andelseier oppnår du dermed fordelen av utsatt skatt siden gevinsten på dine andeler først blir beskattet når andelene blir innløst. Dette til tross for at aksjefondet har realisert kursgevinster på aksjer i fondet underveis. Les mer om skattereglene i verdipapirfond her.

Vokt deg for det skjulte

Mange spareprodukter er langt unna den samme gjennomsiktigheten og sammenlignbarheten som verdipapirfond. Det kan være vanskelig å få oversikt over forventet avkastning, kostnader og risiko. Mulighetene for å ta velinformerte valg i henhold til egne ønsker og vurderinger er dermed sterkt redusert. Resultatet kan lett bli at avkastningen ikke vil stå i forhold til den risikoen du har påtatt deg.

Det er i tillegg mange spareprodukter som betegnes "fond" uten at de inkluderer den samme grad av forbrukerbeskyttelse som verdipapirfond. Slike spareprodukter bør behandles med særlig varsomhet. Les mer om "Ulver i fondsklær" her.