Arv og gaver


Kontinuitetsprinsippet

Ved overføring av arv/gaver på verdipapirfondsandeler, gjelder i all hovedsak kontinuitetsprinsippet, men med visse unntak. Kontinuitetsprinsippet innebærer at arvingen (eller den som mottar gaven) trer inn i arvelaters/givers inngangsverdi, skjermingsfradrag og øvrige skattemessige posisjoner tilknyttet andelene. Unntak gjøres dersom verdien på overføringstidspunktet er lavere enn givers kostpris. Kontinuitetsprinsippet betyr at andeler i verdipapirfond kan gis bort som gave uten at giver skal beskattes av eventuell gevinst som følge av kursstigning (eller få skattemessig fradrag som følge av eventuelt kurstap).

For den som mottar arven er kostpris på andelene tilsvarende det kostpris har vært for giver - så lenge verdien på overføringstidspunktet er høyere enn givers kostpris (hvis verdien er lavere legges denne til grunn). Mottaker av arven vil ikke måtte beskatte eventuell gevinst som følge av kursstigning eller få skattemessig fradrag som følge av eventuelt kurstap før andelene realiseres.