Klageordning


Verdipapirfondenes forening er tilknyttet Finansklagenemnda. Andelseiere i verdipapirfond som mener seg urettmessig behandlet har dermed et nøytralt tvisteløsningsorgan å henvende seg til. Bak Finansklagenemnda står Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finansieringsselskapenes Forening (Finfo), Forbrukerrådet og Verdipapirfondenes forening.

Finansklagenemnda vil kunne behandle alle tvister av rettslig karakter som vedrører forbrukere i kontraktsforhold med et forvaltningsselskap for verdipapirfond. Nemnda vil imidlertid også kunne behandle klage fra en næringsdrivende «såfremt den interesse som fremmes ikke har særlig yrkes- eller næringsmessig tilknytning, og henvendelsen for øvrig ligger til rette for vurdering i nemnda» (sitat hentet fra § 2-2 i hovedavtalen som avtalepartene i Finansklagenemnda har sluttet seg til).

Forutsetningen for at en klage skal tas opp til behandling i nemnda, er at klager på forhånd har tatt opp saken med institusjonen (forvaltningsselskapet) uten å komme til enighet. Institusjonen plikter å gjøre klager oppmerksom på at saken kan bringes inn for Finansklagenemnda. Klagen som framsettes overfor nemnda skal være skriftlig og det skal framgå hvilke grunner klagen bygger på og hvilket resultat som kreves. Alle dokumenter som har betydning for saken skal legges ved. Behandlingen i Finansklagenemnda er gebyrfri.

Finansklagenemnda har et fast sekretariat som har en nøytral stilling i forhold til begge parter i klagesaken. Nemndas sekretariat gir veiledning om rettstilstanden på de områder tvisten gjelder og tar imot klager. Innkomne klager behandles av ansatte advokater i nemndas sekretariat. All saksbehandling er skriftlig, og nemndas sekretariat skal påse at saken blir så godt belyst som mulig. I saker som tas opp til realitetsbehandling skal den innklagede institusjonen alltid gis anledning til å uttale seg. Ut fra gjeldende rett og eventuelle tidligere uttalelser i nemnda, søker sekretariatet å finne fram til minnelige løsninger. Dersom tvisten ikke løses gjennom behandlingen i nemndas sekretariat, og klagen opprettholdes, blir den lagt fram for behandlingen i selve nemnda. Nemndas uttalelser er rådgivende.

Dersom nemndas uttalelser går imot den innklagede institusjonen, skal denne gi en begrunnet melding til nemndas sekretariat innen en frist på 3 uker dersom nemndas uttalelse ikke blir tatt til følge. Saker som har vært realitetsbehandlet i Finansklagenemnda kan bringes direkte inn for tingrett.

Saker som er brakt inn for eller avgjort av rettsapparatet, herunder namsrett og namsmann, behandles ikke av Finansklagenemnda. Videre vil saker kunne avvises dersom faktagrunnlaget ikke lar seg avklare gjennom nemndas skriftlige saksbehandling, eller hvis tvisten ikke anses å være egnet for behandling i nemnda.

Finansklagenemnda har sin egen hjemmeside, www.finansklagenemnda.no, hvor det blant annet er lagt tilgjengelig korte sammendrag av nemndas siste uttalelser. Videre gis det på hjemmesidene opplysninger om hvordan den enkelte skal gå fram for å få sin sak behandlet.