Streng regulering = sterk forbrukerbeskyttelse = trygghet


Lovregulering

Lovreguleringen av verdipapirfond er unik. En egen lov, verdipapirfondloven, regulerer verdipapirfondenes og forvaltningsselskapenes organisering og handlefrihet. Den er spesielt innrettet for å ivareta interessene til småsparere som ikke selv har noen innsikt i verdipapirmarkedene. Til loven hører en rekke sentrale forskrifter.

Tilsyn

Kredittilsynet har ansvar for å se til at forvaltningsselskapene driver sin virksomhet i henhold til loven og forskriftene. Kredittilsynet skal godkjenne alle verdipapirfond registrert i Norge. En viktig del av tilsynets arbeid er stedlige inspeksjoner hos selskapene, hvor blant annet rutiner, systemer og praksis kontrolleres. Tilsynet kontrollerer også at de ansvarlige i selskapene har den nødvendige kompetanse som deres stillinger krever.

Bransjens egenregulering

Medlemmene av Verdipapirfondenes forening har blitt enige om flere bransjestandarder som regulerer en rekke sentrale virksomhetsområder, blant annet informasjon og markedsføring. Alle bransjestandarder er offentlig tilgjengelige hos Verdipapirfondenes forening.

Dette sikrer reguleringen deg


Kvalitetsskring

Du kan betrakte den strenge reguleringen av fondsbransjen som advokattjenester utført av myndighetene for å sikre at dine interesser som andelseier blir ivaretatt i den sparekontrakten du inngår når du tegner fondsandeler. I spareprodukter uten tilsvarende streng regulering må du selv utføre eller leie inn slike advokattjenester for å kunne være sikker på at dine interesser er betryggende ivaretatt dersom noe uforutsett skulle skje.

Fyldig informasjon

Verdipapirfond er gjennomsiktige, og skal alltid være det. Forvaltningsselskapet plikter å oppgi informasjon om blant annet fondets risiko, hvilke kostnader som påløper, hvilke verdipapirmarkeder fondet investerer i og hvilken netto avkastning fondet har gitt. Som andelseier får du dermed løpende oversikt over hvor pengene dine er investert, hva forvaltningen koster deg og hvilken avkastning du til enhver tid sitter igjen med - etter kostnader.

Spredning og begrensning av risiko

Forvaltningsselskapet plikter å spre verdipapirfondets plasseringer på flere verdipapirer innenfor det investeringsmandatet fondet har. Et verdipapirfond kan heller ikke ha plassert en stor andel av den totale forvaltningskapitalen i ett selskap. På denne måten spres risikoen i fondets investeringer og sannsynligheten for store tap blir vesentlig redusert. Andelseierne har ikke økonomiske forpliktelser overfor verdipapirfondet ut over sin egen investering.

Riktig pris

Verdipapirfond investerer i all hovedsak i likvide papirer som omsettes over børs. Dette gjør at verdien av fondsandelene kan fastsettes på grunnlag av observerte markedspriser på de verdipapirer fondet er investert i. Kredittilsynet fører dessuten tilsyn med at forvaltningsselskapene har systemer og rutiner som sikrer at verdsettelsen av andelene ikke er vilkårlig, men gjøres på en systematisk og betryggende måte.

Daglig tegning og innløsing

Det er ingen begrensning i antall andelseiere i et verdipapirfond, og hver andelseier tildeles nye andeler i fondet tilsvarende den del hans nye midler utgjør av fondets totale verdi på tegningstidspunktet. At et verdipapirfond investerer i likvide papirer innebærer samtidig at det daglig kan fastsettes kurs og du som investor daglig vil kunne tegne eller innløse andeler i fondet. Derfor er ikke sparepengene dine innelåst dersom du for eksempel skulle ønske å disponere dem tidligere enn opprinnelig planlagt. Andelene dine kan du altså innløse når som helst og samtidig være trygg på at kursen hver eneste dag gjenspeiler markedsverdien. 

Sikker oppbevaring

Alle midlene i et verdipapirfond oppbevares i en uavhengig bank (kalt depotbank). Depotbanken forestår alle inn- og utbetalinger i fondet og fører kontroll med at de disposisjonene forvaltningsselskapet gjør er i tråd med lovverket og fondets investeringsmandat. Dette sikkerhetssystemet trygger andelseiernes midler og forsikrer mot svindel. 

NB. Vokt deg for kopier!

Ikke alt som kalles ”fond” er verdipapirfond. Aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond er alle sammen verdipapirfond. Derimot er syndikerte eiendomsfond, private equity-fond, de fleste hedgefond og såkalte strukturerte produkter ikke verdipapirfond, og heller ikke underlagt like omfattende regulering. Du kan lese mer om andre typer "fond" her.