Ordliste


A
Avkastning, Andelseier i verdipapirfond, Andel i verdipapirfond, AMS, Aksjeindeksobligasjon, Aksje, Aksjefond
B
Bransjerisiko, Børs, Bankklagenemda
D
Derivater, Durasjon, Diversifisering, Depotmottaker
E
Effektiv rente, Egenkapitalinstrumenter
F
Forvalterrisiko, Forvaltningsstil, Forvaltningsselskap, Forvaltningshonorar, Fondsforsikring, Fond-i-fond
G
Giring
H
Hedgefond
I
IPA, Investeringsunivers, Investeringsmandat, Innskuddsbasert tjenestepensjon, Innløsingsgebyr, Indeksfond
K
Kredittrisiko, Kombinasjonsfond
L
Likviditetsrisiko
M
Markedspåvirkning, Markedsrisiko
N
NAV, Nasjonalt fond, Nettotegning, Nøkkelinformasjon
O
Obligatorisk tjenestepensjon, Obligasjonsfond, Obligasjon
P
Paraplyfond, Prospekt, Portefølje, Pengemarkedsinstrumenter, Pengemarkedsfond
R
Renterisiko, Rentefølsomhet, Rentefond, Rentebærende papirer, Rentebindingstid, Relativ volatilitet, Referanseindeks, Risiko
S
Selskapsrisiko, Spareavtale, Skjermingsrente, Skjermingsgrunnlag, Skjermingsfradrag, SICAV, Sertifikat
T
Transaksjonskostnader, Tegningsgebyr
U
UCITS, Unit Linked
V
Valutarisiko, Volatilitet, Verdipapirfond, Verdipapir, Vedtekter